Jump to content

enwa

E tswa ho Wiktionary

Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns indicates the position of something in relation to a speaker (or writer). There are 3 positions (with two forms) usually translated as "here", "there" and "yonder". These pronouns are determined by the noun class.

Class Subject
concord
Here There Yonder
1 2 1 2 1 2
1 o enwa eo eno eo yane elwa
1a ba bana baa bano bao bane bale
2 o enwa eo eno eo yane elwa
2a ba bana baa bano bao bane bale
3 o ona oo ono oo wane ola
4 e ena ee eno eo yane ela
5 le lena lee leno leo lane lela
6 a ana aa ano ao ane ale
7 se sena see seno seo sane sela
8 di tsena tsee tseno tseo tsane tsela
9 e ena ee eno eo yane ela
10 di tsena tsee tseno tseo tsane tsela
14 bo bona boo bono boo bane bola
15 ho hona hoo hono hoo hane hola